Kvalitet & miljö
Miljö och kvalitetspolicy för VTT

VTT är ett företag med fokus på legotillverkning till tillverkande företag med egna varumärken inom Umeå med omnejd. VTT marknadsför även produkter inom skogsförädlingen under varunamnet ”Nomeko”.

Miljö

Vi försöker att tänka på miljön i vårt dagliga arbete. Minskning av spill samt att korrekt sortera avfall är i fokus.

Engagemang

Våra kunder ska kunna lita på att vi kan hjälpa dom när de behöver hjälp med snabba tjänster. Vi engagerar oss och med vår kunskap kring konstruktion och tillverkning hjälper vi våra kunder.

Kvalitet

Kvalitet är att vi levererar rätt produkter i rätt tid och vi sätter största fokus på att kunden alltid ska få en produkt de är nöjda med.

Ordning

Våra kunder ska veta att de kan lita på oss nu och i framtiden. Att vi sköter oss som företag och håller vad vi lovat.

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.
Vi skall där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och kvaliteten och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö- och kvalitetsarbete.
Vi skall använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.
Vi skall genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.
Vi skall hela tiden utveckla kompetens och engagemanget hos våra anställda.
Vi skall fortlöpande förbättra oss och se myndigheters lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.

2020-12-02 Dennis Fahlgren
Miljö och kvalitetsansvarig för VTT