Integritetspolicy

Introduktion

VTT AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Personuppgifter (se definition under avsnitt 2) genom våra digitala kanaler, såsom denna webbplats. Den här Integritetsskyddspolicyn är till för att du som användare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.
Tänk på att du genom att använda de digitala kanalerna och/eller någon av de produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller (nedan ”tjänsterna”) samtycker till att vi behandlar personuppgifter om dig, där behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna till dig. Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka de digitala kanalerna, men om du inte lämnar behövd information eller uttryckligt samtycke i de fall där så krävs är det möjligt att du inte kan ta del av tjänsterna eller besöka alla delar av de digitala kanalerna.
Saknar du svar på någon fråga kan du höra av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”kontaktuppgifter” nedan.

Personuppgifter som behandlas

Med Personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I Tjänsterna kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, användarnamn i sociala medier samt personnummer.

Känsliga personuppgifter behandlas inte

Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Vi behandlar inte några känsliga Personuppgifter inom ramen för Tjänsterna.

Vad använder vi personuppgifter till?

VTT AB använder de insamlade personuppgifterna för att behandla konsumentärenden i form av reklamationer, tävlingsvinster samt övriga kontaktändamål vid användandet av kontaktformuläret på hemsidan såväl som e-post och kontakt via sociala medier. Utan ditt tillstånd kommer vi inte att lämna ut dina Personuppgifter till annan på annat sätt än vad som följer av denna Integritetsskyddspolicy, såvida inte skyldighet följer för oss att göra det enligt vid var tid gällande rättsregler samt för att kunna slutföra tjänster såsom till exempel översändande av vinst vid tävling.

Information till annan

Utöver vad som anges i denna Integritetsskyddspolicy kommer vi inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med någon tredje part. Som tredje part avses inte en individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven personuppgiftsansvarig (nedan ”Koncernbolag”). Relevant Koncernbolag som får del av Personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i denna Integritetsskyddspolicy och vid var tid gällande rättsregler.

Vi kommer inte att vidarebefordra dina Personuppgifter till tredje part (exkluderande Koncernbolag) för kommersiellt bruk.
Vi kan dock komma att anlita underleverantörer för tjänster i anslutning till våra digitala kanaler eller Tjänsterna (personuppgiftsbiträden). Dessa leverantörer kan komma att hantera Personuppgifter och kan behöva viss tillgång till Personuppgifter som är insamlade via de digitala kanalerna eller Tjänsterna, t.ex. molntjänstleverantörer hos vilka Personuppgifter kan komma att lagras. Vi kommer alltid att begränsa sådana leverantörers tillgång till de Personuppgifter som behövs för att vi ska kunna erbjuda dig tillgång till våra digitala kanaler eller Tjänsterna. Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Integritetsskyddspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster, i syfte att vi i vår tur ska kunna erbjuda dig tillgång till våra digitala kanaler eller Tjänsterna.

Överföringar till tredje land

Vi kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES).

Samtycke

När du godkänner den här Integritetsskyddspolicyn godkänner du att vi använder och behandlar dina Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy. Du godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik (se också separat policy angående cookies). Om du inte accepterar vad som sägs i denna Integritetsskyddspolicy ber vi dig vänligen att inte använda de digitala kanalerna eller Tjänsterna.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen som skedde på grundval av ditt samtycke innan det återkallades.

Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Skulle vi komma att ändra i Integritetsskyddspolicyn kommer vi att avisera det vid användning av Tjänsterna och/eller på de digitala kanalerna i övrigt.

Radering av uppgifter

Dina Personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera Personuppgifter på sätt som följer av vid var tid gällande rättsregler.

Rätt att begära information

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig (ett så kallat registerutdrag) och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta om vi behandlar Personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se kontaktuppgifter nedan). När du skickar din begäran, behöver du ange specifikt vilka uppgifter du är intresserad av (såvida du inte är intresserad av alla), t.ex avtalshandlingar, kundservicekorrespondens eller liknande. På så sätt kan vi ge dig den information som är relevant för dig. För det fall du skickar begäran flera gånger om registerutdrag, kan vi komma att ta ut en avgift eller i vissa enligt lag stadgade fall vägra att tillmötesgå din begäran.
Registerutdraget kommer att skickas till dig inom 30 dagar från det att vi tog emot begäran. Om utdraget är omfattande så att vi behöver mer tid eller om vi av någon anledning inte kan genomföra din begäran, meddelar vi dig detta.

Rätt till rättelse

För att uppfylla våra skyldigheter om att alltid ha korrekta och relevanta Personuppgifter, arbetar vi systematiskt med våra register och uppdaterar där nödvändigt Personuppgifter. Om du uppmärksammar att de uppgifter vi har om dig är felaktiga eller om vi saknar viktig information, har du rätt att få dina uppgifter rättade. Enkla uppgifter rättar vi normalt utan övervägande men i andra fall kan vi behöva överväga din begäran. Vi kommer inte godkänna din begäran om det är omöjligt eller kräver en stor arbetsinsats. Om du begär det, informerar vi även dig om vem eller vilka rättelsen har lämnats ut till.
För det fall dina Personuppgifter ändras på din begäran, kommer vi att informera eventuella leverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om de uppdaterade uppgifterna.

Rätten att bli bortglömd

Vi sparar dina Personuppgifter så länge som du är kund hos oss eller så länge som vi annars behöver spara dem för att kunna uppfylla våra skyldigheter mot dig, eller annars enligt gällande rätt. Därefter raderas uppgifterna.
Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter om:

  • de inte längre behövs för de ändamål som de har samlats in för och som vi behandlar dem för;
  • vi behandlar Personuppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta;
  • vi behandlar Personuppgifter för direktmarknadsföring och du motsätter dig att Personuppgifterna fortsätter att behandlas för detta ändamål;
  • vi behandlar Personuppgifter utifrån en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse;
  • vi inte behandlar Personuppgifter i enlighet med gällande regler;
  • det krävs att Personuppgifter raderas för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet.

Vi har dock rätt att låta bli att radera dina Personuppgifter om vi behöver ha kvar dessa för att fullgöra en rättslig skyldighet eller annan skyldighet mot dig.

När vi får din begäran, kommer vi att göra en bedömning om det finns skäl att radera dina personuppgifter. Du kommer därefter meddelas vår bedömning. För det fall vi raderar dina uppgifter på din begäran, kommer vi informera eventuella leverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har raderats. Vi gör dock inte detta om det är omöjligt eller kräver en stor arbetsinsats.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina Personuppgifter som vi gör med stöd av s.k. intresseavvägning enligt lag. I så fall behöver du skriftligen specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen. Om dina Personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du dock alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i dessa fall begära att den behandling av dina Personuppgifter vi gör ska begränsas:

  • När du har bestridit Personuppgifternas korrekthet, under den tid som ger den oss möjlighet att kontrollera om Personuppgifterna är korrekta;
  • När behandlingen är olaglig och du motsätter dig att Personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
  • När vi inte längre behöver Personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
  • När du har invänt mot behandling i enlighet med punkten 13 i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Begränsning innebär att Personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till dataportabilitet

Om du har lämnat dina Personuppgifter till oss, har du i vissa fall rätt att få ut och ta med dig dina Personuppgifter för att t.ex. flytta dem till ett annat bolag.
För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana Personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal vi har med dig. Rätten till dataportabilitet gäller inte när vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning eller en rättslig skyldighet.

Rätten till klagomål

För det fall du har klagomål eller invändningar i anledning av vår hantering av dina Personuppgifter, ber vi dig att i första hand kontakta oss så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Du har dock alltid en rätt att direkt rikta klagomålet till tillsynsmyndigheten för integritetsfrågor, Integritetsskyddsmyndigheten.

Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.

Kontaktuppgifter

Om du vill framställa en begäran i enlighet med dina rättigheter ovan, ska sådan begäran framställas i skriftlig form och skickas till oss på nedanstående adress. Har du några frågor om denna policy eller vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss på:

Ulf Kristoffersson
VD
Telefon:
Mobil: 070-699 86 82
Epost: ulf.kristoffersson@vtt.se

Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en skriftlig begäran göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska du även skicka med en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling (pass eller körkort).